Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez niego, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zamówienia kilku towarów doręczanych osobno, od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy. Odstępując, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.
 2. W celu zachowania terminu do Odstąpienia  wystarczy, by Klient wysłał informację o odstąpieniu i odesłał zakupiony towar do Sprzedawcy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
 3. Prawo do Odstąpienia wygasa na skutek upływu terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 4. W celu Odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą, mailem, faksem.
 5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia Klienta o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania np. pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia, Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi najtańszym sposobem przewidzianym przez Sklep. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o Odstąpieniu i numerze rachunku bankowego właściwego dla dokonania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
  lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania rzeczy wraz z paragonem fiskalnym
  (albo fakturą VAT) na adres Sprzedawcy: ul. Wycieczkowa 26, Łódź (91 – 518) niezwłocznie,
  a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni, wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru <Pobierz Formularz>
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania/przekazania/opakowania).
  Dokonując zwrotu należy zabezpieczyć zwracane rzeczy przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu.
 10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Klient nie może korzystać z rzeczy. W przypadku stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 11. W przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania takiej wiadomości.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (np. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej) – Rękojmia, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy:
  ul. Wycieczkowa 26, Łódź (91 – 518) z dopiskiem „REKLAMACJA” na opakowaniu.
 4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego (znajdującego się na stronie Sklepu w zakładce regulamin i przesłanie go drogą elektroniczną na adres biuro@kdb-polska.pl oraz w oryginale wraz z odsyłanym towarem.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji
  wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią
  o niezasadności reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.